با همراهان اول پانزدهم دی ماه

نام و نام خانوادگی

شهر یا روستا

شماره تماس

محمد سلیمی

بن

09133364

سکینه فرجی زاده دهکردی

شهرکرد

09133096

منیژه میرزاخانی

شهرکرد

09147036

--------

-------

09144708

علی براتی

وردنجان

09148619