رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

بافتن منگوله و زنگوله كاموائي

Loading the player...

دانلود

نخ را روي يك خودكار بيست سانتي پنجاه بار يا بيشتر پيچيده ميشود ،كه نخ روي ان گره زده ميشود

 و خودكار را خارج كرده نخ را محكم گره زده و از وسط نخ كه بسته شده با قيچي تيز چيده ميگردد.

روي بخار اب جوش مي چرخانيد تا پف كند. از وسط كلاه رد كرده و از پشت كلاه با نخ خو دش چند كوك زده .

زنگوله

چند رج ركررا ميزنيد.دو رو داريم يكي زير تا اخر،رج برگشت جاي خود بافته مي شود .كنار دانه اي كه از زير بافته

  دست راست وچپ يك ژته  انداخته مي شود .بر گشت جاخود و دوباره . دو طرف مرتب اضافه شده

 و يك مثلث درست شده تا نه دانه كه شد همه را كور  ميكنيد .دوتائي كه رو بافته شدهثابت مي باشد.

دانه اول و اخر نه تا به يكديگر بافته شده وبه شكل زنگوته ميشود .

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.