آنچه برای روزه دار مکروه است

آنچه برای روزه دار مکروه است


برخی چيزهایی كه براى روزه دار مكروه است:

ريختن دارو به چشم و سرمه كشيدن، در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد؛

انجام دادن هركارى كه مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود؛

بوكردن گياهان معطر؛

نشستن زن در آب؛

استعمال شياف؛

خيس كردن لباسى كه در بدن دارد؛

كشيدن دندان و هركارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد؛

مسواك كردن با چوب تَر

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.