اطلاعیه شماره 21 ستاد انتخابات استان

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره(21)

همانگونه که مسئولین محترم شعب ثبت نام و اخذ رای آگاهی دارند ، در شناسنامه های موجود ، صفحه چهارم یا آخر ، اختصاص به انتخابات دارد لذا باید مهر انتخابات در اولین مربع خالی بعد از مهرهای ثبت شده انتخابات گذشته در صفحه مخصوص انتخابات زده شود .

 ضمناً چنانچه صفحه مزبور کاملاً پر شده باشد ، مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه توضیحات شناسنامه ضرب می گردد. توجه نمائید که کارتهای منضم به شناسنامه که مخصوص ضرب مهرهای اضطرای است هیچگونه ارتباطی به انتخابات ندارد و به هیچ عنوان نباید در این امر از آن استفاده شود .

ستاد انتخابات استان