اسماعیل بیاتی چالشتری

اسماعیل بیاتی چالش­تری فرزند رضا به سال ۱۳۲۷ در چالش­تر بدنیا آمد.تحصیلات دبستانی را در زادگاهش سپری نمود و پس ازآن به کمک پدر در انجام کارهای گوناگون پرداخت وی دارای ذوق ادبی بوده و از دیرباز با دیدن هر چیز بی جان با آن درد دل میکرده و ازاینرو اشعاری سروده از زبان هر آنچه بی زبان است ، اشعاری بسیار ساده و داستان گونه که به مذاق هرکس می نشیند