جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله شبکه خبر 00:01
شب های ایران 00:31
ارم استیشن و سازیان 02:00
چهل سال افتخار 03:27
ایران626 03:58
نمایش 04:27
آیا می دانید 04:53
راه و چاه 05:15
اذان صبح و مناجات 05:37
شور و نور 05:54
جمعه های انتظار 07:05
خبر 08:00
گنجینه فرهنگ 08:30
لبخند ایرانی 09:00
صفحه شما 11:00
راه ولایت 11:29
در حریم نور-اذان ظهر 11:33
استان در هفته ای که گذشت 12:30
هی جار 13:00
نمایش فرزندم ایران 13:30
خبر 14:00
صد داستان 14:30
سازیان 15:00
اقتصاد روز 16:15
عصر جمعه با شما 16:30
قران -اذان مغرب 17:20
دلنوازان 18:00
ریحانه 18:30
هفت چشمه 19:00
مدرسه عشق 19:30
استان در هفته ای که گذشت 20:00
صفحه شما 20:30
خبر سراسری 21:00
سازیان 22:00
تکرار نمایش 23:00
دلنوازان 23:30