جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دلنوازان 00:01
شب های ایران 00:30
در حریم نور + مقدمات اذان ظهر 00:40
سازیان 02:00
فانوس 03:00
دلنوازان 03:14
مستند 03:45
گنجینه فرهنگ 04:00
نمایش 04:30
مقدمات اذان صبح 04:45
دلنوازان 04:50
نمایش 05:55
صبح و زندگی 07:05
خبر 08:00
کرونا را شکست می دهیم 08:30
زندگی جاریست 09:10
پیک غریاز 10:10
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
آرنگ 14:30
سازیان 15:00
اخبار استان 16:00
اردیبهشت 16:15
بهار بام ایران 17:00
مقدمات اذان مغرب 19:30
هی جار 20:30
خبر 21:00
سازیان 22:00
تکرار نمایش 23:00
دلنوازان 23:30