جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آهوی هزاره 03:00
قول و غزل 03:15
آوای کتاب 04:05
بر بال سخن 04:30
نسیم سحر 05:00
ویژه اذان صبح 05:05
نفس صبح (قرآن و ترجمه) 06:05
ادامه صبح و زندگی 07:10
خبر 08:00
اخبار استان 10:00
خبر اقتصادی 11:00
خونه به خونه 12:30
در حریم نور 12:40
ویژه اذان ظهر 13:10
نمایش 13:30
پیک روز2 14:45
اخبار شهرستان ها 15:00
اخبار استان 16:00
ویژه اذان مغرب 19:30
هی جار/ تکرار 20:30
سازیان 22:03
نمایش 23:00