جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سازیان 02:05
دانش بینش 03:00
قرار شاعرانه 03:15
جلوه های ایثار 04:45
هی جار 05:00
نمایش 05:30
دعای ندبه 06:30
سازیان 07:00
خبر 08:00
جمعه های انتظار 08:30
صفحه شما 11:00
استان در هفته ای که گذشت 11:30
در حریم نور + مقدمات اذان ظهر 12:30
راه ولایت 13:25
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
صد داستان 14:30
سازیان 15:00
رادیو شما 16:15
عصر جمعه 16:30
صفحه شما 17:00
در مسیر توسعه 17:30
انگبین 18:00
سازیان 22:00