جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
سازیان 02:00
جلوه های ایثار 03:00
هفت چشمه 03:45
نمایش رادیویی 04:15
راه ولایت 04:45
گل بنگ 04:50
دلنوازان 05:30
تسنیم 06:00
هی جار 06:30
خبر 07:00
صبح و زندگی 07:05
خبر 08:00
سلامت باشید 08:30
پیک روز 09:00
زندگی جاریست 09:15
اخبار 10:00
شکوفه ها 10:15
چه حال چه خور 10:30
خبر 11:00
اقتصاد پایدار 11:05
یاری گران زندگی 11:30
انگبین 11:30
برای ایران 12:01
با مسئولان 12:25
در حریم نور= اذان ظهر 12:30
راه ولایت 13:20
با مسئولان 13:25
نمایش رادیویی 13:30
خبر 14:00
پیک عصر 14:45
سازیان 15:00
خبر 16:00
فصل نقره ای 16:15
هی جار 16:30
جاده جوانی 17:15
مدرسه عشق 18:00
موج زنده رود 18:30
سلامت باشید 20:30
با مسئولان 20:55
بنگ ابادی 21:00
اقتصاد پایدار 21:30
سازیان 22:00
دلنوازان 23:30