شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی 00:00
هنوز آواز می آید 01:00
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد-تکرار 01:30
سینما پشت پرده 03:00
روح الغزل 03:45
تا آسمان 04:00
شمیم بهشت-تکرار 05:00
سرود ملی 06:00
سخنرانی 06:30
زنان قصه ما 07:00
صلوات خاصه 08:00
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 08:10
اهل ایمان 09:00
دلنوازان 09:30
انیمیشن 10:00
مجموعه برادر-تکرار 11:30
گلدسته های دعا 12:30
سخنرانی مذهبی 13:30
فیلم سینمایی 14:00
شکرستان 16:00
خبر عصرگاهی 17:00
ویژه سپاه 17:15
شمیم بهشت(جز خوانی) 18:00
خبر شامگاهی 19:00
ماه عاشقی 19:20
لحظه های آسمانی(ویژه اذان مغرب) 20:00
میعاد آدینه 20:30
سیمای ورزش 21:00
مجموعه برادر 22:00
بازپخش فیلم سینمایی 22:35
خبر شبانگاهی 23:00