شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی/تکرار 00:00
شب های بام ایران-تکرار 01:15
طنز پیشگان 02:30
دلنوازان 03:40
مناجات امیر 04:00
لحظه های آسمانی 04:45
چهار سوی علم 06:05
میان برنامه 07:00
روز نو 08:10
مجموعه گسل 09:00
زیر یک سقف-تکرار 10:00
گلدسته های دعا 11:35
مردم و مسئولان 12:30
جوونی سلام 13:30
جشنواره سینمایی 14:00
کنکور اسان 15:30
بچه ها سلام -تکرار 16:00
خبر 17:00
حرف آخر 17:30
تامین 19:00
سلامی به بهشت 19:45
خبر 20:00
مثبت ده 20:40
شب های بام ایران 21:00
مجموعه گسل 22:10
خبر 23:00