شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی(تکرار) 00:05
تکرار شبهای بام ایران 01:05
مستند 03:00
مستند عصر خمینی 04:00
مناجات امیر (ع) 04:30
ویژه اذان صبح 05:35
فیروزه 06:05
انیمیشن 06:35
نغمه ها 07:30
صلوات ایت الکرسی 08:00
ترنم صبحگاهی 08:30
شادمانه 08:40
مستند در برابر طوفان 09:05
خونه مهر 10:00
مستند عصر خمینی 11:00
مستند فرقه های سری 11:30
گلدسته های دعا 11:50
فیلم سینمایی 14:00
آنونس سینمایی 15:40
سلامت باشید 16:05
کارنامه صد/ بازپخش 16:30
خبر عصرگاهی 17:00
لحظه های آسمانی 17:35
از خدا برکت 17:45
چشم انداز 19:05
پلاک و رهنمود 19:40
خبر شامگاهی 20:00
نگین زاگرس 20:35
شبهای بام ایران 21:00
مجموعه ارمغان تاریکی 22:05
خبر شبانگاهی 23:00