شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجموعه ساختمان پزشکان 00:05
شب های بام ایران - تکرار 01:10
طنز پیشگان 02:30
مناجات امیر 04:00
تا آسمان 04:30
لحظه های آسمانی 05:25
جز خوانی قران کریم 06:00
ناخونک 07:30
روز نو - تکرار 08:00
مجموعه 09:00
زیر یک سقف 10:00
سلامت باشید 11:00
فصل نقره ای - تکرار 11:40
تامین 12:40
لحظه های آسمانی 13:05
حرف آخر 13:30
جشنواره سینمایی 14:00
کنکور آسان 15:30
بچه ها سلام 16:00
خبر 17:00
حرف آخر 17:30
جزخوانی قران کریم 18:00
خبر 19:00
ماه عاشقی 19:30
مجموعه 22:00
خبر 23:00
سینمایی- تکرار 23:30